Zaviedli sme SCRUM a priviedli si PROJECT MANAGERA

Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metód, ktorá sa dnes používa. Hlavným princípom je, že sa neustále môžu meniť požiadavky a zadania, a vývojári sa tak môžu vracať k rôznym častiam vývoja. Pri tomto vývoji sú zainteresované všetky strany, t.j. klient, product owner, projektový manažér a vývojový tím. Každá práca sa má vykonať v Sprinte. Tie zvyčajne trvajú dva týždne a cieľom každého sprintu je dosiahnuť, aby bol funkčný kód schopný behať v produkčnom prostredí. Dĺžka sprintu sa však určuje aj podľa projektu a jeho potrieb. Sprint Planning spája celý tím a je tvorený spoluprácou.

 

HLAVNÉ PILIERE

 


 

Transparenstnosť

v komunikácií

 

Spätná väzba a

pravidelná komunikácia

 

Samostatné tímy

schopné rozhodovať

 

 


 

Pri výbere nástroja pre cloudové úložisko, projektové riadenie a ukladanie hesiel sme si spomedzi mnoho otestovaných aplikácií vybrali teamwork.com. (Viac o tom: Testovali sme 11 aplikácií, aby sme z nich vybrali 3)

Medzičasom pribudlo teamworku niekoľko nových funkcií. Jednou z nich je board view, ktorý vyzerá takto:

Board má tieto etapy: To do, In progress, In testing, On hold, Done.

Medzi týmito stĺpcami prechádzajú technické úlohy z ľava do prava, až po úplné odovzdanie úlohy. Keďže teamwork nezastáva presne metodiku SCRUM, vymysleli sme triedenie stories, aby sme vedeli, na ktorých stories z backlogov budeme pracovať teraz, a na ktorých v nasledujúcom sprinte. Čo sa tým vyriešilo?

Každá story je ako task v štandardnom SCRUM formáte. Vývojový tím prechádza story v etape Current Sprint a vytvára k nim technické úlohy, ktoré sú vytvorené ako subtasky. Tieto subtasky sa následne presunú do To Do. Takto vznikne zaplnený Sprint board, kde v Current Sprint stĺpci sú stories a v To Do všetky technické úlohy, ktoré sa majú realizovať. Výsledkom je prehľadná kontrola pre klienta a aj projektové manažéra. 

Dávid Ďurčo

9. Máj 2018 | 14:46